૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાતમાં અનુસુચિત જાતિની સંખ્યા કેટલી છે જાણો છો?

- October 28, 2017
નીચે દર્શાવેલ અનુસૂચિત જાતિ સમુદાયો અને તેમની વસતિની યાદી ભારતની 2001 ની વસતી ગણતરી મુજબ ગુજરાતમાં આ મુજબ છે.

Scheduled Caste Population 2001
Bakad, Bant 201
Bawa—Sadhu 8,304
Bhambi, Bhambhi, Asadaru 1,041,886
Bhangi, Mehtar, Olgana 407,083
Chalvadi, Channayya 168
Chenna Dasar, Holaya Dasar 21
Dangashia 3,589
Dhor, Kakkayya, Kankayya 372
Garmatang
Garoda, Garo 67,450
Halleer 46
Halsar, Haslar, Hulasvar 49
Holar, Valhar 176
Holaya, Holer 83
Lingader 27
Mahar, Taral, Dhegu Megu 26,643
Mahyavanshi, 1,551,766
Mang, Matang, Minimadig 4,897
Mang-Garudi 738
Meghval, Meghwal, Menghvar 174,875
Mukri 35
Nadia, Hadi 46,793
Pasi 2,278
Senva, Shenva, Chenva 109,539
Shemalia 83
Thori 3,599
Tirgar, Tirbanda 7,221
Turi 16,915
Turi Barot, Barot 9,331
Total Population 3,592,715

Source:Wikipedia