वाइब्रंट गुजरात ना समिट ना विरोध ने लइ ने जिग्नेश मेवाणी नी अटकायत

- January 10, 2017
अमदावाद मा आजे वाइब्रंट गुजरात नी समिट मा वडाप्रधान मोदिना आगमान ने लइने आजे दलित नेता जिग्नेश मेवाणी नी अटकायत करवा मा आवी हती.जिग्नेश मेवाणी नी अटकायत आजे सवारे गुजर‍त पोलिश ए करी हती. जोके जिग्नेश मेवाणी सरोडा गाम नी सरकारी  मलेल जमिनो नो दलितो ने कब्जो मले तेवी रजुआत करवाना हता.जिगनेश मेवाणी ने चुस्त पोलिश बंदोबस्त वच्चे राखेल हता तथा कोइ घटना घटना घटे नही तेना माटे पुरतो पोलिश बंदोबस्त पण गोठवी देवायो हतो.आत्रे उलेखनीय छे के अगाउ पण  नरेन्द्र मोदि ना आगमान ने लइ  ने जिगनेश मेवाणी नी अटकायत करवा मा आवी हती

राजकोट दलित समाजे जिग्नेश  मेवाणी ने नही छोडवा मा आवे तो आंदोलन करवानी चीमकी आपी छे.