रोहित वेमुला ए आत्महत्या करता पहेला कह्यु हतु हु दलित छू देखो रोहीत वेमुला ना फ्रेंड ए शेयर करेलो विडियो

- October 18, 2016
रोहीत वेमुला नो ओरिजनल एक विडिओ युट्युब मा तेमना साथिओ ए शेयर कर्यो छे जेमा रोहीत वेमुला नु कहेवु छे के ते दलित छे
विडियो डाउनलोड करवा नीचे कलि्क करो
Download
ज्यारे घणा लोको नु कहेवु हतू के रोहीत वेमुला दलित नथी आ मुद्दा ने जातिवाद बनी रह्यो छे  ते लोको माटे आ विडियो रोहित दलित हतो तेनु प्रूफ छे