विश्व हिन्दु परिषदे पोताना कायँकताँ ओने सुचना आपी के दलितो ने मारो..खूब मारो पण तेमना हाडका भांगी ना जाय ते ध्यानमां रखवु जेथी पोलीस केसमां फसाइ ना जईऐ

- September 06, 2016

आजनु संदेश वांचो..
विश्व हिन्दु परिषदे पोताना कायँकताँ ओने सुचना आपी के दलितो ने मारो..खूब मारो पण तेमना हाडका भांगी ना जाय ते ध्यानमां रखवु जेथी पोलीस केसमां फसाइ ना जईऐ ।
दलित एकता माटे संतोनु सन्मान करवा जई रहेला दलित हित रक्षक संघ ( हसमुखभाइ सकसेना)ने टेको आपनार 562 दलित संगठनो पासे आनो विरोद करवानी ताकात छे..